مددکاری روانی و اجتماعی در سوانح

سوانح فاجعه و حادثه از جمله معضلات بزرگ جوامع انسانی هستند و بشر به رغم پیشرفت های علمی و صنعتی هنوز نتوانسته بر آن ها و آثار آن ها تسلط یابد. هر ساله در گوشه  جهان سوانح و حوادث بسیاری روی می دهد که حداقل بخشی از آن ها با عوارضی شدید مالی جانی و روانی همراه هستند . ایران کشوری حادثه خیز است. این کشور از دیرباز صحنه مصائبی مهیب و ناگوار بوده است. این آسیب ها نیاز به مداخله های ویزه دارد زیرا برخی در این سوانح از لحاظ جسمی آسیب می بینند تعدادی دچار شوک روانی می گردند. بعضی در عملکرد اجتماعی خود دچار اختلال می شوند. از این رو در بحران واکنش های قدرتمندی برای کمک به فرد خانواده یا جامعه در کاهش ناراحتی و آسیب به حرکت در می آید و سعی و تلاش می گردد تا گروه های هدف به حالت با ثبات قبلی از نظر تعادل هیجانی و اجتماعی دست پیدا کنند. اما آنچه در این جا جائز اهمیت است آگاهی و دانش نسبت به روش های مداخله در بحران است. برای تحقق این مهم نیاز به افراد متخصص به ویزه مددکاران روانی و اجتماعی در سوانح است. از این رو در این کتاب سعی شده است مباحثی علمی در این خصوص مطرح گردد. هر چند توانایی برآورده ساختن چنین انتظاری را ندارد.