انواع تعارض در خانواده و انواع آن

اولین نهادی که فرد در آن رشد می کندْ خانواده است. هنگامی که به سن قانونی می رسدْ پا را از محیط خانوادگی به مدرسه می گذارد. او در محیط خانه و مدرسه می آموزد که چه چیزهایی هنجار و چه چیزهای نابه هنجار است و عدم رعایت چه اصولی وی را مرتکب کجروی یا نا هنجاری در خانواده ْ مدرسه و اجتماعی می کند. بنابراین ابتدا باید خانواده و ساختار خانواده سالم را شناخت زیرا خانواده ناسالم در سطح فردی خانوادگی و اجتماعی پیامدهای منفی را ایجاد می کند. و این پیامدها می تواند هزینه های سنگینی را به دولت ها تحمیل کند. البته گاهی جبران آن ها به راحتی صورت نمی گیرد. گاهی آسیب های ایجاد شده به صورت یک پدیده مطرح می گردد که برای آن باید سیاست گذاری و برنامه ریزی های مناسب و کارشناسانه انجام شود. بنابراین با توجه به اهمیت این مسئله این کتاب به بررسی انواع تعارض ها در خانواده و مدیریت آن پرداخته است.