روش تحقیق در علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

روش تحقیق به کار گیری رروشی مناسب است تا بتوان با توجه به موضوع تحقیقْ‌بیشترین داده ها و اطلاعات را گردآوری کرد و عوامل موثر برآن را شناسایی کرد. آن چه در یک تحقیق حائز اهمیت است. ماهیت موضوع تحقیق علاقه تحقیق یا وجود محدودیت های تحقیق است که منجر می شود پزوهشگر اقدام به انتخاب روش تحقیق و ابزار گردآوری آن نماید. از سوید دیگر علاوه براین دو تعیین حجم نمونه و روش های نمونه گیری نمیز حائز اهمیت است. البته گاهی ماهیت موضوع تحقیق یا جامعه آماری یا عضو جامعه آماری برای پزوهشگر محدودیت هایی را ایجاد می کند که وی ناگزیز می شود یک روش نمونه گیری خاص را انتخاب کند. از این رو کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی به عنوان یک کتاب درسی و راهنما برای کسانی که قصد دارند پزوهش را به شیوه ای علمی و عملی یاد بگیرند تهیه و تنظیم شده است. در این کتاب سعی شده با بیان ساده مفاهیم و روش های تحقیق دانشجویان و دانش پزوهان بتوانند از آن بهره گیرند.