اعضاء


 

اعضای هیئت مدیره انجمن ارتباطات:

(متشکل از 4 نفر از اساتید و 7 نفر از دانشجویان فعال کارشناسی ارشد ارتباطات)

1-   آقای دکتر حمید رضا حسینی دانا

2-   آقای دکتر علیرضا تلخابی علیشاه

3-   آقای دکتر افشین محمدی

4-   آقای دکتر احمد شهیدیان

5-   خانم صغری شب افروزان

6-   خانم آتوسا محمدی مزینانی

7-   آقای مجتبی قدرتی

8-   آقای امید تاج الدینی

9-   خانم محبوبه مرادی

10-   خانم رابعه عرب