فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

 

 

 

عزیزیان ، محمد

بررسی تأثیر سریالهای تلویزیونی بر سبک زندگی شهروندان تهرانی/ محمد عزیزیان.- به راهنمایی حسینی دانا ، حمیدرضا.- با مشاوره میر اسماعیلی ، بی بی سادات.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۲.

 

 

 

سلطانپور خامنه ، فرزاد

 

بررسی تطبیقی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای ایران ،ترکیه ،پاکستان و مالزی در خلال سالهای ۲۰۰۰ تا۲۰۱۲ و ارائه مدل عمومی توسعه ارتباطات/ فرزاد سلطان پور خامنه.- به راهنمایی میر اسماعیلی ، بی بی سادات.- با مشاوره حسینی دانا ، حمیدرضا.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی) .

 

 

 

جعفری ، محمد

 

مقایسه تطبیقی عوامل موثر در ارائه اخبار در شبکه خبر ج.ا.ایران و شبکه فارسی بی بی سی/ محمد جعفری.- به راهنمایی تلخابی ، علیرضا.- با مشاوره بخشی ، بهاره.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم و تحقیقات، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۲.

 

 

 

سهرابی ، علی رضا

 

بررسی نقش اینترنت بر دیپلماسی رسانه ای ایران از دیدگاه دانشجویان علوم سیاسی و علوم ارتباطات/ علیرضا سهرابی.- به راهنمایی میراسماعیلی ، بی بی سادات.- با مشاوره تلخابی ، علیرضا.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

ترحمی ، فریده

 

بررسی وضعیت استفاده دستگاههای اجرایی استان سمنان از تکنولوژی های نوین ارتباطی در روابط عمومی الکترونیک/ فریده ترحمی.- به راهنمایی بخشی ، بهاره.- با مشاوره حسینی دانا ، حمیدرضا.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۲.

 

 

 

آریان پور ، زهرا

 

تحلیل محتوای مطالب مربوط به سلامت زنان در هفته نامه سلامت در سال ۹۱/ زهرا آریان پور.- به راهنمایی بخشی ، بهاره.- با مشاوره نصیری ، بهاره.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۲.

 

 

 

آرمان ، شقایق

 

بررسی عوامل موثر بر استفاده از نمایش های خانگی با تاکید بر دو اثر مهران مدیری (قهوه تلخ و ویلای من) در میان دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکزی مجتمع ولیعصر(عج)/ شقایق آرمان.- به راهنمایی میر اسماعیلی ، بی بی سادات.- با مشاوره بخشی ، بهاره.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۲.

 

 

 

توکل ، فاطمه

 

بررسی تاثیر تبلیغات تلوزیونی شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر میزان صرفه جویی آب در میان شهروندان شش گانه آبفای تهران/ فاطمه توکل.- به راهنمایی شاه منصوری ، بیتا.- با مشاوره بخشی ، بهاره.- کارشناسی ارشد  علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد  علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

کریمی راهجردی ، اشرف

 

بررسی نگرش بیماران سرطانی نسبت به شیوه های آگاهی از اخبار ناگوار بیماری/ اشرف کریمی راهجردی.- به راهنمایی نصیری ، بهاره.- با مشاوره شمشیری ، احمدرضا.- کارشناسی ارشد  علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد  علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

نورایی ، سپیده

 

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان بانک تجارت/ سپیده نورائی.- به راهنمایی میراسماعیلی ، بی بی سادات.- با مشاوره حسینی دانا ، حمیدرضا.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

آریا ، احسان

 

بررسی جایگاه رسانه ها در ترویج اقتصاد مقاومتی/ احسان آریا.- به راهنمایی حسینی دانا ، حمیدرضا.- با مشاوره بخشی ، بهاره.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

خالقی مقدم ،بابک

 

تحلیل و بررسی گزارش های خبری شبکه 5 استان تهران با توجه به شاخص هایحرفه ای گزارشگری(مطالعه موردی گزارش های تلویزیونی تهران20 در تابستان92)/ بابک خالقی مقدم.- به راهنمایی میراسماعیلی ، بی بی سادات.- با مشاوره حسینی دانا ، حمیدرضا.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

حسینی نسب ، نگار

 

نقش ترغیب کنندگی تبلیغات محیطی خلاق برجذب مخاطبان (مطالعه موردی - خط۱ شرکت مترو تهران)/ نگار حسینی نسب.- به راهنمایی حسینی دانا ، حمیدرضا.- با مشاوره بخشی ، بهاره.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

سلماسی ، مرحمت

 

بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه شده توسط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان  (مطالعه موردی: شبکه های من و تو و جم تی وی)/ مرحمت سلماسی.- به راهنمایی نصیری ، بهاره.- با مشاوره میراسماعیلی ، بی بی سادات.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

قدیمی ، صدف

 

بررسی سطح سواد رسانه ای کاربران شبکه  اجتماعی در مواجهه باتکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی(مطالعه موردی شبکه تویئتر)/ صدف قدیمی.- به راهنمایی نصیری ، بهاره.- با مشاوره میر اسماعیلی ، بی بی سادات.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ 1393.

 

 

 

قاسمی نور ، سعیده

 

بررسی روشهای جذب مخاطب در برنامه 60 دقیقه بی.بی.سی فارسی در میـان دانشجویان دانشگاه های شرق استان تهران (دماوند، رودهن و پردیس)/ سعیده قاسمی نور.- به راهنمایی حسینی دانا ، حمیدرضا.- با مشاوره رونقی ، مهناز.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

امامی ، فاطمه

 

بررسی علل نفوذ رسانه های خبری فارسی زبان خارج از کشور بر روی نگرش دانشجویان علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مطالعه موردی بی.بی.سی،صدای آمریکا و یورونیوز)/ فاطمه امامی.- به راهنمایی هادی ، رضا.- با مشاوره عالی داعی ، مریم.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ 1393.

 

 

 

زارع ابراهیم آباد ، اکرم

 

تاثیر  شبکه اجتماعی  فیس بوک  بر تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران( مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد )/ اکرم زارع ابراهیم آباد.- به راهنمایی میراسماعیلی ، بی بی سادات.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ 1393.

 

 

 

بابایی ، علی

 

بررسی میزان رضایت مشتریان از ارتباطات، اطلاع رسانی و پاسخگویی بانک رفاه در مقایسه با بانک های دیگر/ علی بابایی.- به راهنمایی رونقی ، مهناز.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه دماوند، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

خسروی منفرد ، کیمیا

 

بررسی تاثیر  نوع و میزان استفاده از رسانه‌ها بر نگرش‌های فمینیستی دانشجویان دانشگاه تهران/ کیمیا خسروی منفرد.- به راهنمایی رونقی ، مهناز.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

نیازی ، علی اکبر

 

نقش ویژگی های ارتباطی اینترنت در روابط اجتماعی کاربران/ علی اکبر نیازی.- به راهنمایی رونقی ، مهناز.- با مشاوره نیرومند ، لیلا.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

جعفری ، محسن

 

بررسی تاثیر مارپیچ سکوت در تبلیغات بازرگانی (مطالعه موردی شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه "رایتل")/ محسن جعفری.- به راهنمایی حسینی دانا ، حمیدرضا.- با مشاوره ساری خانی ، ناهید.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

کشاورزی ، فاطمه

 

بررسی عوامل موثر در برنامه اتاق خبر شبکه من وتو نسبت به جذب مخاطبان از منظردانشجویان رشته علوم ارتباطات منظردانشجویان رشته علوم ارتباطات/ فاطمه  کشاورزی.- به راهنمایی بخشی ،  بهاره.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

خدایی،جابر

 

نقش اخبار تلویزیون در احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهران/ جابر خدایی.- به راهنمایی لشکری ، کبری.- با مشاوره تلخابی ، علیرضا.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

توکلی ، حسن

 

بررسی نقش برنامه‌های ماهواره‌ای در مدگرایی جوانان شهر تهران/ حسن توکلی.- به راهنمایی تلخابی ، علیرضا.- با مشاوره لشگری ، کبری.- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی، ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، ، گروه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، ، رشته علوم ارتباطات اجتماعی) ؛ ۱۳۹۳.

 

 

 

مهرعلی ، محمد

 

بررسی رابطه بین مصرف رسانه ای شهروندان تهرانی و اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شهرداری تهران( نمونه موردی منطقه